Müügi garantii

Müügigarantii tingimused
1. Kõikidele Tirespot OÜ (edaspidi Tirespot) poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat. Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote
materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
2. Müügigarantii andja on Tirespot OÜ (tegevusnimega Tirespot).
3. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad rehvide ja/või velgede vigastused ja valest kasutamisest
tingitud juhtumid:
1. rehvid, milliseid on kasutatud üle mustri kulumispiiri;
2. rehvide ja/või velgede vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu;
3. rehvide ja/või velgede vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel;
4. vigastused, mis on tekkinud rehvide ja/või velgede valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balansseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms);
5. remonditud ning taastatud rehvid;
6. tahtlikult rehvidele ja/või velgedele tekitatud vigastused.
4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea
kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega Tirespot e-mailile:  info@tirespot.ee
5. Pärast garantiitaotluse esitamist võtab Tirespot garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul.
6. Lepingutingimustele mittevastavale tootele tehakse ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või
hüvitatakse rahaliselt. Tirespot vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
7. Tirespot poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse väidetavate puudustega toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekspertiisi tulemus ühtib Tirespot poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.
8. Kui ilmneb, et tegemist ei olnud garantiijuhtumiga, on klient kohustatud Tirespot’ile hüvitama: puudustega toote saatekulud; erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega
seonduvad saatekulud.
9. Tirespot hüvitab müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud.


Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on kliendil õigus kasutada EV kehtivatest
seadustest tulenevaid õigusi.