Kasutajatingimused

1. Müügitingimused
1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad Tirespot.ee e-poe klientide (edaspidi Ostja) ja Tirespot OÜ tegevusnimega Tirespot (edaspidi Tirespot) vahel kauba (edaspidi
Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tirespot.ee e-poe Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Tirespot jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel
www.tirespot.ee
1.4. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Hinnad
2.1. Kõik hinnad Tirespot.ee e.poes sisaldavad käibemaksu 22%.
2.2. Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.

3. Tellimuste vormistamine
3.1. Tirespot.ee e-poest sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.
3.2. Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda. 
3.2.1. Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote tootekaardilt.
3.2.2. Toodete hind on välja toodud tootekaardil ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.
3.3. Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1. Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu. 
3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.
3.4. Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis. 
3.4.1. Tellimustele lisandub Eesti piires transport 0-5 EUR sõltuvalt tellimuse suurusest.
 Soome, Läti ja Leetu tarnimisel lisandub transpordikulu vastavalt: EE-LV 12.- EUR/1 pakk
(1pakk=2 rehvi), EE-LT 14,4.- EUR/1 pakk (1pakk=2 rehvi), EE-FI 17.- EUR/1 pakk (1pakk=2 rehvi),
Toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
3.5. Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Vormista tellimus”.
3.6. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Kinnitan ja tasun”. 
3.6.1. Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda krediitkaardiga,
pangaülekandega või kasutades pangalinki. 
3.6.2. Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.7. Tooted postitatakse Tirespot poolt peale arve tasumist.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Kinnitan ja tasun”.
4.2. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist Tirespot OÜ arvelduskontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib Tirespot tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Tirespot logistikapartneritele.
5.2. Tellimused, mis on esitatud ja mille eest ettemaks on laekunud Tirespot arvelduskontole tööpäevadel enne kella 13.00, saab Ostja kätte juba järgmisel tööpäeval või vastavalt tootekaardile märgitud tarneajale.
5.2.1. Saartel võib kohaletoimetamisele lisanduda 1-2 päeva.
5.2.2. Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Tirespot Ostjaga kokku sobiva tarneaja.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.
5.4. Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.4.1. keelduda oma tellimusest;
5.4.2. nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust; 
5.4.3. Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.
5.5. Tirespot ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud
asjaoludest, mida Tirespot ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Taganemisõigus
6.1. Tirespot e-peos ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.
6.2. Taganemisõigus puudub juhul toodet on kasutatud. (Rehvid monteerinud veljele ja/või neid on kasutatud).
6.2.1. Toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.
6.3. Kauba tagastamisel tagastab Tirespot Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Tirespot saab teada Ostja otsusest Toode tagastada.
6.4. Ostja peab Toote Tirespot’ile tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Tirespot’iToote tagastamise soovist. Toote saab tagastada:
6.4.1. Tirespot, Ehitajate tee 18/2, Pärnu, 80014
6.5. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.
6.6. Tirespot'il on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tirespot on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Tirespotile'ile tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.7. Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
6.8. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Tirespotil õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.
6.9. Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning
6.10. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust. 

7. Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)
7.1. Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.
7.2. Toodet ei asendata kui toodet on kasutatud. (rehvid monteerinud veljele ja/või neid on kasutatud). 

8. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord
8.1. Tirespot ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Tirespot vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Tirespot'i kohustus.
8.3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Tirespotile pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.
8.4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.
8.5. Tirespot ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi.
8.6. Kui Tootele on Tirespoti või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
8.7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Tirespoti esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Tirespot probleemi lahendamata jätta.
8.8. Tirespoti esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Tirespoti esindustesse: 
8.8.1. Pärnu, Ehitajate tee 18/2, 80014
8.8.2. või veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@tirespot.ee
8.9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Tirespot ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse
väljaselgitamiseks on vaja Toode saata ekspertiisi.
8.10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.10.1. Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.10.2. Kaebuse esitamise kuupäev;
8.10.3. Toote puudus;
8.10.4. Tirespotile esitatav nõue;
8.10.5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
8.11. Tirespot vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Tirespotil ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
8.12. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on  Riiklik Tarbijakaitseamet  aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post:  info@tarbijakaitseamet.ee.
Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL)  määrusele 524/2013 .
8.13. Kui Ostja ja Tirespot ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
8.15. Ostjal on õigus pöörduda  Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9. Vääramatu jõud
9.1. Tirespot ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Tirespot ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Isikuandmete kaitse ja turvalisus
10.1. Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda Tirespot.ee kodulehel.
11.  Andmete töötlemine ja turvalisus
11.1. Kõik Tirespoti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
11.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Tirespoti e-poel neile juurdepääs.
12. Muud tingimused
12.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
12.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Tirespot endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
12.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.
 
Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 21.02.2019.